Home
Przedszkole
Ważne wydarzenia
Kącik europejski
Historia
Galeria

Ciekawostki

LOP
Kontakt

Przedszkole

Plan dnia  Dzieci  Adaptacja  Nauczyciele  Rodzice  Tradycje  Nasz ogród


RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 8"Muzyczna Ósemka"

Godziny otwarcia i zamykania przedszkola uzależnione są od organizacji pracy przedszkola.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 4 - latki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3- 4 latki

 

Obowiązuje od 08.10.2012 r.  

 

Czas trwania

 

Rodzaj i forma działań edukacyjnych

 

6.30-8.00

 

 

 

8.00-9.00

 

Schodzenie się dzieci z różnych grup wiekowych. Zabawy integracyjne, swobodne z niewielkim  udziałem nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci: konstrukcyjne , plastyczne, tematyczne, słuchanie bajek. Działania nauczyciela o charakterze wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym, gry planszowe, układanki.

Inne formy aktywizowania dziecka: warsztaty językowe, taneczne, umuzykalniające, sportowe, teatralne.

 

Realizacja zaleceń z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczących      zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach 9.00-14.00

 

 

IV

 

 

9.00 - 9.15

(15`)

Inne formy aktywizowania dziecka: Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do wspólnego posiłku. Śniadanie. Realizowanie dyżurów przed i po posiłkach.

I

 

9.15 - 9.45

(30`)

Zabawy swobodne i z minimalnym udziałem nauczyciela: zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne. Gry i zabawy stolikowe, układanie puzzli, inne aktywności podejmowane z inicjatywy dziecka.

 

 

II

 

9.45 - 10.10

(25`)

 

Organizacja zajęć wychowawczych i dydaktycznych w oparciu o program "Razem w przedszkolu". Rozwijanie aktywności intelektualnej, rozwijanie mowy i myślenia, tworzenie warunków do nabywania umiejętności w obrębie wszystkich obszarów edukacyjnych. Podejmowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka: emocjonalny, intelektualny, społeczny, ruchowy.

 

 

III

 

10.10-11.30

(80`)

 

Pobyt na świeżym powietrzu: swobodne i zorganizowane formy aktywności psychoruchowej, gry i zabawy ruchowe, zawody sportowe, obserwacje przyrodnicze i meteorologiczne, prace porządkowe. Spacery, wycieczki. W przypadku przeciwwskazań pogodowych organizacja warsztatów plastycznych, językowych, teatralnych, innych.

 

IV

 

11.30-12.00

(30`)

 

Inne formy aktywizowania dziecka: Czynności higieniczne, samoobsługowe, opiekuńcze związane z powrotem dzieci z ogrodu. Przygotowanie do I dania obiadowego. Zupa.

 

 

IV

 

12.00-13.00

(60`)

 

Inne formy aktywizowania dziecka: poobiedni relaks - zapewnienie dzieciom różnych form odpoczynku, wyciszenie. Słuchanie bajek, opowiadań, utworów literackich czytanych przez nauczyciela lub z płyt. Relaks przy muzyce. Czynności organizacyjno-porządkowe, samoobsługowe i opiekuńcze po leżakowaniu (ubieranie, czesanie, toaleta). Przygotowanie do obiadu.

 

IV

13.00-13.15

(15`)

 

Inne formy aktywizowania dziecka: praca wspomagająco-korygujaca indywidualna lub zespołowa. Gry dydaktyczne , zabawy ruchowe.

I

13.15-14.00

(45`)

Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dziecka. Zabawy stolikowe, słuchanie bajek, zabawy przy muzyce i inne.

 

14.00-15.00

Pobyt na świeżym powietrzu: dowolne i zorganizowane formy aktywności. Czynności higieniczno-porządkowe.

 

 

15.00-16.30

Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dziecka lub z minimalnym udziałem asystenta nauczyciela: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, twórcze, umuzykalniające, plastyczne. Gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci, zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka. Działania nauczycielki o charakterze stymulującym i obserwacyjnym, gry planszowe, układanki.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 5 - 6 - LETNICH

Ramowy rozkład dnia w grupie dzieci  5 - 6 - letnich

 

Obowiązuje od 08.10.2012 r.  

               

 

Czas trwania

Rodzaj i forma działań edukacyjnych

 

 

 

6.30 - 9.00

Schodzenie się dzieci. Wspólne zabawy swobodne, podejmowane z inicjatywy dzieci: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy taneczne i przy muzyce, inne aktywności.

Inne formy aktywizowania dziecka: praca wspomagająco - korygująca wg indywidualnych i zespołowych programów wspierania.

Zabawy orientacyjno - porządkowe, ćwiczenie poranne.

 

Realizacja zaleceń z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczących zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w godz. 9.00 - 14.00

 

 

IV

9.00 - 9.30

(30')

Inne formy aktywizowania dziecka: I ŚNIADANIE zabiegi higieniczne (mycie rąk, zębów).

 

 

 

II

 

9.30 - 10.00

(30')

 

Organizacja zajęć wychowawczych i dydaktycznych w oparciu o program "Nasze przedszkole". Rozwijanie aktywności intelektualnej, rozwijanie mowy i myślenia, kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania, edukacja matematyczna. Wprowadzanie nowych treści i tworzenie warunków do nabywania umiejętności w obrębie wszystkich obszarów edukacyjnych. Podejmowanie działań wspierających wielostronny rozwój dziecka - emocjonalny, intelektualny i ruchowy.

 

IV

10.00 - 10.15

(15')

Inne formy aktywizowania dziecka: czynności higieniczno - porządkowe (porządkowanie sali po zajęciach, mycie rąk).

II ŚNIADANIE

 

I

10.15 - 10.45

(30')

 

Zabawy swobodne dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne, gry i zabawy stolikowe, układanki, puzzle, inne aktywności podejmowane z inicjatywy dziecka.

 

 

III

 

10.45 - 11.15

(30')

 

Pobyt na świeżym powietrzu: swobodne i zorganizowane formy aktywności psychoruchowej - gry i zabawy ruchowe, zawody sportowe, obserwacje przyrodnicze i meteorologiczne, prace porządkowe, prace w ogródku przedszkolnym.

W przypadku przeciwwskazań meteorologicznych/pogodowych organizacja innych form aktywności dziecka, zabaw swobodnych, warsztatów plastycznych, językowych, teatralnych.

 

IV

11.15 - 11.45

(30')

 

Inne formy aktywizowania dziecka: czynności samoobsługowe, higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu.

I DANIE OBIADOWE

II

11.45 - 12.15

(30')

Organizacja zajęć wychowawczych i dydaktycznych w oparciu o program "Nasze przedszkole".

 

III

12.15 - 12.45

(30')

Pobyt na świeżym powietrzu: swobodne i zorganizowane formy aktywności psychoruchowej - gry i zabawy ruchowe, zawody sportowe, obserwacje przyrodnicze i meteorologiczne, prace porządkowe, prace w ogródku przedszkolnym.

 

 

IV

12.45 - 13.15

(30')

 

Inne formy aktywizowania dziecka: warsztaty językowe, zabawy taneczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manualne, plastyczne, gry i zabawy stolikowe, układanki, praca z książką, słuchanie bajek.

 

I

13.15 - 13.45

(30')

 

 

Zabawy swobodne dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne, gry i zabawy stolikowe, układanki, puzzle, inne aktywności podejmowane z inicjatywy dziecka.

 

IV

13.45 - 14.00

(15')

Inne formy aktywizowania dziecka: czynności samoobsługowe, higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu.

II DANIE OBIADOWE

 

 

 

14.00 - 15.30

Inne formy aktywizowania dziecka: warsztaty językowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manualne, plastyczne, gry i zabawy stolikowe, układanki, praca z książką, słuchanie bajek, zabawy ruchowe, opowieści ruchowe, zabawy przy muzyce.

Praca wspierająca realizowana wg indywidualnych/zespołowych programów wspomagania rozwoju dziecka.

 

15.30 - 15.45

Czynności higieniczno - porządkowe.

 

15.45 - 16.00

Czynności porządkowe w kącikach zabaw.

 

 

16.00 - 17.00

Rozchodzenie się dzieci z różnych grup wiekowych. Wspólne zabawy swobodne, podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

Dzieci

3-latki
3/4 -latki
4-latki
5-latki
6-latki
Rybki Muszelki Delfinki Żeglarze Marynarze
RYBKI  
MUSZELKI
DELFINKI
ŻEGLARZE
MARYNARZE


Model Absolwenta

POWRÓT


Adaptacja

Moje dziecko idzie do przedszkola

W wyniku badań przeprowadzonych w naszym przedszkolu oraz obserwacji pragniemy Państwu pomóc w trudnym dla rodziny okresie jakim jest pójście dziecka do przedszkola i jego przystosowanie do nowych warunków. Chodzenie dziecka do przedszkola powinno być traktowane jako sprawa zupełnie naturalna i stanowić atrybut dojrzałości dziecka- "podobnie jak tata chodzi codziennie do pracy, siostra do szkoły jesteś już na tyle duża(y) i samodzielna(y), że możesz pójść do przedszkola".
Poniższe informacje w znacznym stopniu ułatwią Państwu to zadanie.

Metody adaptacji stosowane w naszym przedszkolu:
 1. Wcześniejszy kontakt z dyrektorem np. przy składaniu wniosku, rozmowa, obejrzenie pomieszczeń, placu zabaw.
 2. Zorganizowanie zebrania z rodzicami połączonego z ćwiczeniami w celu wzajemnego poznania się (miesiąc czerwiec), zapoznanie ze statutem, programem.
 3. Odwiedzenie wraz z dzieckiem przedszkola w czasie pełnienia dyżuru w okresie letnim.
 4. Skrócenie i stopniowe przedłużanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu w ciągu dnia.
 5. Zabranie przez dziecko z domu ulubionej zabawki lub przedmiotu.
 6. Stopniowe przygotowanie dziecka do leżakowania. Jest to czas na odpoczynek, relaks, wyciszenie organizmu po pełnym aktywności przedpołudniu.
 7. Zorganizowanie Balu Pidżamowców.
 8. Uwzględnianie potrzeb indywidualnych dziecka np. brak chęci do zabawy czy organizowanych zajęć, częste korzystanie z toalety.
 9. Umożliwienie przebywania rodzeństwa razem na życzenie rodziców.
 10. Możliwość zatelefonowania (46-33-245) do przedszkola w celu uzyskania informacji o samopoczuciu dziecka.
Dobre rady:
 1. Nie okłamuj dziecka.
 2. Nie przedłużaj samego momentu rozstania- jeśli dziecko płacze i nie chce się uspokoić szybko oddaj je w ręce nauczycielki.
 3. Sukcesywnie staraj się pożegnać z dzieckiem w szatni tak aby samo weszło do sali.
 4. Nie zostawaj z dzieckiem w sali przedłuża to niepotrzebnie jego niepokój i źle wpływa na inne dzieci.
 5. Jeśli dziecko jest zdrowe i prosi o pozostanie w domu lub u babci nie ulegaj jego prośbie.
 6. Nie podejmuj za dziecko decyzji dotyczących jedzenia (chyba, że są przeciwwskazania lekarskie) staraj się raczej zachęcić do spróbowania potrawy.
 7. w rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślić jego dobre strony nie odbierając jednak dziecku prawa do własnej oceny.
 8. Warto nawiązać dobry kontakt i stałą współpracę z nauczycielkami.
 9. Pamiętaj, że opinie i uwagi ze strony nauczycielek zwłaszcza te trudne przez Ciebie do zaakceptowania nie są wynikiem negatywnego stosunku do Twojego dziecka ale wynikają z troski o nie. Trzeba zapytać także o to nad czym należałoby popracować w domu.
 10. Wiedzę i umiejętności zdobyte przez Twoje dziecko w przedszkolu utrwalaj i pogłębiaj w domu.
Czego rodzice robić nie powinni czyli pierwsze dni w przedszkolu.

Jeśli to możliwe, nie przyprowadzajmy dziecka do przedszkola 1 września, wtedy płacze 80% maluchów, więc dziecko nie da się przekonać, że przedszkole to fajne miejsce. Najlepiej byłoby odczekać pierwszy tydzień, ale nie warto zaczynać też w poniedziałek rano (po sobocie i niedzieli jest tak samo trudno się rozstać jak pierwszego dnia). Pierwsze dni w przedszkolu wiążą się zwykle z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa. Dziecko boi się nie tylko tego co go spotka, ale przede wszystkim tego, że mama nie wróci. Dlatego dobrze jest przez pierwsze dni zabierać dziecko nieco wcześniej, jeśli to możliwe - po obiedzie, jeśli nie- zaraz po podwieczorku. Bardzo stresująca jest dla malucha sytuacja, gdy większość dzieci poszła już do domu, a on jeszcze nie. Czego rodzice robić nie powinni:
 • Straszyć dziecko przedszkolem ("Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku !").
 • Posyłać do przedszkola dziecka, które nigdy dotąd nie zostawało bez mamy - taki początek skazany jest z góry na niepowodzenie.
 • Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała raz, to może jeszcze raz zajrzy.
 • Dzwonić do przedszkola z pytaniem jak sobie radzi nasza pociecha. Zwykle jest tak, że rodzice niepokoją się dużo bardziej niż ich dzieci. Dziecko po 10 - 15 minutach rozgląda się wokoło i zaczyna bawić, za to mama bardzo zdenerwowana dzwoni kilkakrotnie do przedszkola, by się upewnić, jakie jest samopoczucie jej dziecka. Każdy telefon to konieczność wyjścia z sali wychowawczyni, a więc dodatkowe zachwianie i tak już mocno nadszarpniętego poczucia bezpieczeństwa.
 • Poddawać się ! Jeśli rodzice wzruszeni łzami bądź wkurzeni tupaniem swojej latorośli zdecydują się zostawić dziecko,, jeszcze tylko dzisiaj" w domu, jest to sygnał dla małego inteligenta, aby jeszcze bardziej demonstrować swoje niezadowolenie. Zwykle jest tak, że jedno ustępstwo rodzica sprawia, że wcześniej czy później dziecko postawi na swoim i zostanie w domu na dłużej.
Pamiętaj, że nawet jeśli znajdziesz idealne przedszkole i dobrze przygotujesz dziecko, i tak Twój maluch ma prawo wyrażać sprzeciw i niezadowolenie - w końcu w jego życiu zaszła radykalna zmiana i potrzeba czasu, aby ją zaakceptował. Jeśli przetrwacie pierwszy miesiąc, dalej będzie już z górki i tylko patrzeć jak Twój maluch z przejęciem opowie Ci o swych pierwszych przyjaźniach, z dumą pokaże zdjęcia z Balu Karnawałowego, a Tobie ze wzruszenia zakręci się łza w oku na występach z okazji Dnia Matki !!!

mgr Anna Dmitruk

Przygotowania dziecka do przedszkola

 • Czytanie opowiadań, których bohaterowie chodzą do przedszkola.
 • Oglądania Domowego Przedszkola w TV z odpowiednim komentarzem.
 • Rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola.
 • Opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola.
 • Uświadomienie dziecku zalet przedszkola - wielu nowych kolegów do zabawy, dużo zabawek, wychowawczyni, która zna ciekawe zabawy, wierszyki i piosenki (ale bez przesady, nie chcemy przecież, żeby potem się rozczarowało).
 • Poinformowanie dziecka dlaczego będzie chodzić do przedszkola (np. bo mama musi iść do pracy i rodzice zdecydowali, że w przedszkolu dziecko będzie miało najlepszą opiekę; niektóre dzieci przyjmują argument, że mama chodzi do pracy, tata chodzi do pracy i dziecko ma swoją pracę, czyli przedszkole).
 • Zapoznanie z przedszkolem - oglądanie ogródka, sal, zabawek, krótki kontakt z przyszłą wychowawczynią i dziećmi.
 • Wspólne kupowanie np. kapci, woreczka, piżamki dla przyszłego przedszkolaka.
 • Ćwiczenie z dzieckiem samoobsługi! Dotąd było tak, że mama lepiej znała potrzeby dziecka niż ono same, reagowała nie tylko na słowa, ale i na gesty. W nowej sytuacji dziecko często ma problem żeby wyartykułować swoje potrzeby, dlatego ważne jest aby umiało (a chociaż podejmowało próby), by je zaspokoić. Dużo łatwiej adaptują się dzieci samodzielne, niż te zależne od dorosłych.
 • Uczestniczenie w zebraniu rodziców nowo przyjętych dzieci. Jest to świetna okazja, aby się wzajemnie poznać, zebrać informacje o dzieciach i życiu przedszkola. Dobrze byłoby nawiązać kontakt z rodzicami innego dziecka z tej grupy i zapoznać bliżej swoje pociechy. Gdy dziecko wchodząc do nowej grupy rówieśników i zna chociaż jedną osobę, może mu to bardzo ułatwić te pierwsze trudne dni.

Nauczyciele

Prezentowana kadra pedagogiczna na załączonym zdjęciu posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej.

Kadra przedszkola

Od lewej strony:
Wiesława Olczak- nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Krystyna Kucharska- nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Jolanta Woźnicka- nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Barbara Głowacka- nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Krystyna Ogrodnik- nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym.
Barbara Mańczak- nauczyciel mianowany, wykształcenie SWP. Przeszła na emeryturę z dniem 01 sierpnia 2006r.
Lidia Piaseczna- nauczyciel mianowany, wykształcenie SWP. Przeszła na emeryturę z dniem 1 września 2008r.
Elżbieta Dobosz- Dyr. Przedszkola, nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Ireneusz Markowski- nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniony od dnia 1 września 2005r. Nauczyciel Ireneusz Markowski
Joanna Markowska- nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Nauczyciel Joanna Markowska
Anna Gimińska- nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniona od dnia 1 września 2008r. Nauczyciel Anna Gimińska
Monika Karalus- nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniona od dnia 1 września 2009r. Nauczyciel Monika KaralusKadra na wesoło
Kadra na wesoło- styczeń 2007r.


Kadra - styczeń 2006 r.

POWRÓT


Rodzice

Pierwsze spotkanie dyrektora przedszkola i nauczycielki z rodzicami dzieci po raz pierwszy przyjętych do przedszkola odbyło się 22 czerwca 2006 r.

Spotkanie z rodzicami
Spotkanie z rodzicami Spotkanie z rodzicami

UROCZYSTE SPOTKANIE

Każdego roku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia spotykamy się z Rodzicami. W świąteczny nastrój wprowadza nas wystrój przedszkola oraz przedstawienie narodzenia bożej dzieciny w wykonaniu dzieci z najstarszej grupy. Po wspólnym śpiewaniu kolęd przechodzimy do poszczególnych sal. Tam dzieci prezentują swoje zdolności wokalne i artystyczne. Miło jest zajadać ciasteczka i pierniczki własnego wypieku siedząc u mamy czy taty na kolanach.

Boże Narodzenie 2005
Boże Narodzenie 2005Boże Narodzenie 2005
Boże Narodzenie 2005


6 czerwca 2005r. Poznajmy się -pierwsze spotkanie dyrektora przedszkola z rodzicami nowo przyjętych dzieci.

Obecni na zebraniu poznali tradycje przedszkola, metody adaptacji. Wykazali się dużą aktywnością między innym stworzyli piękny łańcuch z papierowych dłoni zaznaczając w ten sposób swoją obecność.Każdy graficznie z użyciem materiałów plastycznych przedstawiał swoją rodzinę opisując na koniec w postaci testu niedokończonych zdań jak się czuł i jakie ma oczekiwania.

Zebranie rodziców

Celem spotkania było uświadomienie rodzicom,że dziecko w nowym otoczeniu ma prawo być inne i w różny sposób okazywać swoje emocje.Oni również jak się później okazało czuli niepokój, lęk, obawę.

Zebranie rodziców

PRZYCHODZENIE DO PRZEDSZKOLA

Ze względu na ustalony rozkład dnia w przedszkolu, prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00. Jeżeli zdecydują się Państwo na późniejsze przyprowadzanie dziecka, należy o tym fakcie powiadomić nauczyciela dzień wcześniej lub telefonicznie konkretnego dnia do godz. 8.30. Istnieje również możliwość umówienia się z nauczycielem na codzienne, późniejsze przyprowadzanie dziecka w zależności od istniejących potrzeb.
Nie możemy wyrazić zgody na przyprowadzenie dziecka chorego, silnie przeziębionego i z gorączką.
Nie praktykujemy również podawania dzieciom leków przynoszonych z domu. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, dlatego też prosimy o aktualne numery telefonów kontaktowych.

ODPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA

Jeśli jest to możliwe - uważamy, że na te czynności należy przeznaczyć trochę więcej czasu, tak aby nie odbywały się one w pośpiechu. Są to okazje do spokojnych rozmów na temat dziecięcych radości i przeżyć. Nie należy jednak przedłużać samego momentu rozstania. Najczęściej jest tak, że dziecko płaczące w chwili pożegnania, szybko oswaja się z nowym otoczeniem, bierze udział w zaproponowanej zabawie. Bądźmy konsekwentni w swoim postępowaniu. Jeżeli umawiamy się z dzieckiem, że odbierzemy je wcześniej przestrzegajmy tego ustalenia.
Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną na piśmie osobę, która zapewni mu pełne bezpieczeństwo.
Takie pisemne upoważnienie składa rodzic u nauczycielki w danej grupie, do której uczęszcza dziecko.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Każdy dzień nieobecności odliczany jest od opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

ODZIEŻ DZIECKA

Proponujemy, aby dziecko było ubrane praktycznie i wygodnie. Odzież nie może krępować ruchów dziecka, a jego zakładanie nie powinno być dla dziecka zbyt trudne. Należy się liczyć z faktem ubrudzenia podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub innych zajęciach. Proponujemy więc odzież na zmianę, a także odzież przeznaczoną do zabaw na podwórku, którą można pozostawić w szafce w szatni.
Prosimy także o zapasową bieliznę dla dzieci najmłodszych. W związku z możliwością zamiany obuwia zmiennego w szatni, proponujemy jego podpisanie. Dodatkowo wyposażamy dzieci młodsze w piżamkę. Rodzice, którzy mają potrzebę wejścia na salę zobowiązani są do zakładania na obuwie ochraniaczy.

ZABAWKI

Należy pamiętać, iż przyniesiona zabawka z domu może ulec zniszczeniu lub zaginięciu. Zasadność przynoszenia zabawek do przedszkola rozważamy na pierwszym spotkaniu z rodzicami. Wspólnie decydujemy i określamy warunki. Rozwiązaniem zastosowanym w ubiegłych latach, był wybór określonego dnia w tygodniu.

ROLA RODZICÓW
Aby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa i widziały powiązanie przedszkola z domem rodzinnym ważne jest by rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach i uroczystościach przedszkolnych. Dwa razy do roku - odbywa się zebranie rodziców. Jednak możecie rozmawiać z nami jeśli zaistnieje taka potrzeba. Również kiedy uznamy, że musimy z Wami porozmawiać to skontaktujemy się. Służymy fachową literaturą, udostępniamy ciekawe artykuły na temat dzieci.
Mile widziana jest pomoc rzeczowa ze strony rodziców dla przedszkola. Wszyscy darczyńcy zostaną wyróżnieni podziękowaniem przez "Złotą Rybkę". Na terenie przedszkola działa rada rodziców w którego skład wchodzą przedstawiciele rodziców z poszczególnych grup. Działalność przedszkola oparta jest głównie o Statut PP-8 i Program Rozwoju Przedszkola PP-8.

PRZEDSZKOLE DZIAŁA W OPARCIU O ZASADY
1. Wpływanie na rozwój dziecka, dobre samopoczucie i samodzielność.
2. Bliski kontakt z każdym dzieckiem.
3. Wspieranie prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego z zachowaniem dziecięcej potrzeby swobody.
4. Tworzenie wokół dziecka przyjaznej atmosfery, dostarczanie wzoru do naśladowania ze strony pracowników przedszkola i rodziców.
5. Przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie rówieśników.

NALEŻY SŁUCHAĆ DZIECI
Dać dzieciom możliwość wpływu i odpowiedzialności za siebie i grupę. Wykorzystać propozycje dzieci w planowaniu zajęć zgodnie z ich dojrzałością i umiejętnościami. Wzmacniać ich poczucie wartości, tak by dzieci mogły zgodzić się lub odrzucić daną propozycję. Przykładamy wagę do wycieczek dzieci poza obręb przedszkola, ważne jest by dzieci poznały swoje otoczenie, osiedle, miasto i inne ciekawe miejsca. Na co dzień pokazujmy dzieciom, że należy dbać o nasze otoczenie i chronić środowisko.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI
l. Wyrażanie i przekazywanie swojej opinii o pracy przedszkola.
2. Uczestniczenie w imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
3. Uzyskiwanie rzetelnych informacji na temat swojego dziecka.
4. Zaznajomienie się z kierunkami programowymi pracy przedszkola oraz działalnością placówki.
5. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w uzgodnionych z nauczycielką godzinach.

OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego i czystego.
2. Wnoszenie w wyznaczonym terminie opłat za przedszkole.
3. Uaktualnianie danych związanych z zatrudnieniem i miejscem zamieszkania.
4. Bezwzględne przestrzeganie zasady nie przynoszenia leków do przedszkola.
5. Uczestniczenie w organizowanych zebraniach.

FORMY WSPÓŁPRACY
1. Zebrania grupowe - informacje o głównych założeniach pracy przedszkola, tematyka dobrana zgodnie z potrzebami danej grupy.
2. Kontakty indywidualne według potrzeb i wzajemnych oczekiwań rodzica i nauczyciela.
3. Zajęcia otwarte według opracowanych przez nauczycielki przedszkola scenariuszy.
4. Spotkania i uroczystości - zabawy dzieci z rodzicami pod kierunkiem nauczycieli według ich scenariuszy.
5. Kącik porad dla rodziców zawierający ważne informacje, ogłoszenia, ciekawe artykuły, porady, literaturę pedagogiczną, wystawę prac plastycznych dzieci.
6. Komunikowanie się w przedszkolu poprzez wypełnianie ankiet, prowadzenie rozmów indywidualnych, "Skrzynkę wniosków i propozycji", przeprowadzanie sondażu.


POWRÓT


Tradycje i zwyczaje przedszkola

W naszym przedszkolu odbywają się liczne imprezy i uroczystości. W nasz kalendarz na stałe wpisały się:
Miesiąc Impreza, uroczystość
IXFestyn rodzinny - "Na powitanie przedszkola"
X,XII,II,VMuzyczne spotkania w zamku.
IXPasowanie 6-latka na ucznia klasy "0".
XIBal Pidżamowca.
Pasowanie dzieci 3-letnich na przedszkolaków.
XIIMikołaj w przedszkolu.
Jasełka w wykonaniu 6-latków.
Spotkania wigilijne w grupach.
Święto surówki.
IKostiumowy Bal Karnawałowy - tańce i zabawy ze śpiewem, konkursy.
Gościmy Babcię i Dziadka w naszym przedszkolu - życzenia, program artystyczny, wręczenie upominków, słodki poczęstunek.
IIWalentynki.
III"Marzanna Słomiana Panna" - Witamy wiosnę.
IVSzukamy zajączka.
IVObchodzimy Światowy Dzień Ziemi.
VRodzinna Majówka w przedszkolnym ogrodzie.
Między przedszkolny "Przegląd Tańca Przedszkolnego"
"Święto Konwalii" Ogólnopolski Dzień Przedszkoli
VIMiędzynarodowy Dzień Dziecka.
Zakończenie roku szkolnego - pożegnanie 6-latków.

Sztandar zawsze nam towarzyszy przy szczególnych uroczystościach wewnętrznych. Poczet sztandarowy naszego przedszkola zapraszany jest na ważniejsze uroczystości miejskie związane z oświatą. 6 kwietnia 2005r. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba reprezentowaliśmy środowisko przedszkolne na mszy dziękczynnej za pontyfikat Papieża Polaka Jana Pawła II.

Poczet sztandarowy

1 września 2004r. uroczystość inauguracji roku szkolnego. Swoją obecnością wzbudzamy duże zainteresowanie zarówno mediów jak i zaproszonych ważnych osobistości.

Rozpoczęcie roku

1. Posiadanie własnego hymnu "Dzieci Prawobrzeża", nazwy przedszkola "Muzyczna Ósemka", "Sztandaru" jako symbolu przynależności do społeczności przedszkolnej, własnych opracowań literackich: "O czym szumią bukowiny", "Nasz mały świat", "Kabaret, czyli z życia Przedszkolaka", "Pet butelka w poezji", "Wszystko o Muzycznej Ósemce".
2. Obchodzenie urodzin przez dzieci.
3. Przynoszenie z domu swojej zabawki.
4. Pasowanie na ucznia klasy "0".
5. Organizowanie uroczystości : Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Dnia Dziecka.
6. Organizowanie aukcji prac dzieci z przeznaczeniem zebranych pieniędzy na szczytny cel np. "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Paczka od Św. Mikołaja", apele o pomoc finansową.
7. Organizowanie Jasełek, wigilijnego spotkania z rodzicami, spotkania z Mikołajem, zabawy noworocznej, powitania wiosny (Marzanna i Gaik).
8. Organizowanie konkursów rodzinnych o charakterze literackim, plastycznym, muzycznym i sportowym.
9. Organizowanie festynów rodzinnych np. Majówka.
10. Organizowanie degustacji surówek i sałatek, deserów i napojów mlecznych, wypieków itp.
11. Organizowanie dla przedszkoli Szczecina konkursów "Przegląd tańca przedszkolnego" i kronik przedszkolnych "Co w przedszkolu piszczy ?".
12. Aktywny udział placówki w współzawodnictwie, w konkursach między przedszkolnych.
13. Udział w postaci występów artystycznych organizowanych przez Radę Osiedla.
14. Z wizytą w Szkole Podstawowej.
15. Wydawanie gazetki Małego Marynarza.
16. Rodzice - Dzieciom - prowadzenie działań wspomagających rozwój dziecka zgodnie z wykonywanym zawodem np. bezpłatne badanie ortopedyczne, badanie okulistyczne, logopedyczne, przeglądy stomatologiczne, pomoc psychologa.
17. Sami robimy śniadanie (grupy starsze).

POWRÓT

 

Home | Przedszkole | Aktualności | Historia | Galeria | Ciekawostki | LOP | Kontakt

Jeśli nie widzisz wszytkich elementów strony?

Strona zawiera elementy wykonane w technologii Macromedia Flash,
w celu poprawnego działania przeglądarka WWW może wymagać zainstalowania plug-in,
który znajdziesz
tutaj.